Nueva publicación

La logopeda Elisabet Herrera es coautora del libro “Bases diagnósticas, terapéuticas y posturales del funcionalismo craneofacial.”, coordinado por el Dr. Eduardo Padrós Serrat. Editorial Ripano 2012.. Su capítulo lleva por nombre: “El aparato estomatognático y la terapia miofuncional: diagnóstico, prevención y reeducación de disfunciones orales y esqueléticas.”
Foto: La logopeda Elisabet Herrera es coautora del libro “Bases diagnósticas, tera-péuticas y posturales del funcionalismo craneofacial.", coordinado por el Dr. Eduardo Padrós Serrat. Editorial Ripano 2012.. Su capítulo lleva por nom-bre: “El aparato estomatognático y la terapia miofuncional: diagnóstico, prevención y reeducación de disfunciones orales y esqueléticas.”
Publicación de interés y herramienta de trabajo para ortodoncistas, otorrinolaringólogos y logopedas especializados en Terapia Miofuncional.

Nova publicació

La logopeda Elisabet Herrera es coautora del libro “Bases diagnósticas, terapéuticas y posturales del funcionalismo craneofacial” Tomo Nº III coordinado por el Dr. en Ortodoncia Eduardo Padrós Serrat, editado por Edit. Ripano; aportando el capítulo “El aparato estomatognático y la Terapia Miofuncional: diagnóstico, prevención y reeducación de disfunciones orales y esqueléticas”.

Este último volumen completa la trilogía y está dedicado enteramente a la intervención terapéutica multidisciplinar, por lo que es de interés para los profesionales de la ortodoncia, maxilofacial, cirugía plástica, otorrinolaringólogos y logopedas especializados en Terapia Miofuncional.

Libro-Padrp

L’audició i l’essència de STAR TULIP

L’essència de la TULIPA ESTELADA (star tulip-calachortus tolmiei), afavoreix l’ESCOLTA i l’entrada d’estímuls AUDITIUS, millorant l’agudesa, la discriminació i l’atenció. En els retards i trastorns fonològics, és pertinent la seva utilització ja que actua sobre l’oïda mitja.
Pertany a la família de les liliàcies. Té forma d’orella i presenta pels i serrells llargs, que indiquen SENSIBILITAT I RECEPCIÓ.
Aquesta flor “radar” estimula a més aspectes de la personalitat, com per exemple, la FEMINITAT, la INTUÏCIÓ, la INSPIRACIÓ i la CREATIVITAT. Aquesta essència està present en el Sistema FES-CALIFÒRNIA.
2-star tuliporeja3-star tulip
La esencia del TULIPÁN ESTRELLADO (star tulip-calachortus tolmiei), favore-ce la ESCUCHA y la entrada de estímulos AUDITIVOS, mejorando la agudeza, la discriminación y la atención. En los retardos y trastornos fonológicos, es pertinente su utilización ya que ac-túa sobre el oído medio.
Pertenece a la familia de las liliáceas. Tiene forma de oreja y presenta pelos y flecos largos, que indican SENSIBILIDAD Y RECEPCIÓN.
Esta flor “radar” estimula más aspectos de la personalidad, como por ejemplo: la FEMINIDAD, la INTUICIÓN, la INSPIRACIÓN y la CREATIVIDAD. Esta esencia está presente en el Sistema FES-CALIFORNIA.

TDA-H (Transtorn per Dèficit d’Atenció i/o Hiperactivitat

TDA-H (Trastorn per Dèficit d’Atenció, amb o sense Hiperactivitat) és un trastorn neurobiològic, amb una base genètica, que provoca un desequilibri significatiu d’alguns neurotransmissors del cervell. Afecta entre un 3% i un 7% de la població en edat escolar. Comporta nivells d’impulsivitat, d’activitat i d’atenció inadequats.
La simptomatologia complexa i variada fan necessaris un diagnòstic complert: antecedents i dinàmica familiar, nivells cognitius i d’aprenentatge, valoració de les funcions executives i lingüístiques per descartar la presència d’altres patologies com són la dislèxia, els trastorns d’ansietat, el negativisme desafiant, els retards del llenguatge, etc.
La detecció primerenca d’aquest trastorn i l’acompanyament continuat i especialitzat a la familia i a l’escola, tant a nivell conductual com en els desenvolupament de les habilitats deficitàries afavoreix una evolució positiva.

TDA-H (Trastorno por Déficit de Atención, con o sin Hiperactividad). Es un trastorno neurobiológico, con base genética, que provoca desequilibrios significativos de algunos neurotransmisores del cerebro. Afecta a un número entre un 3-7% de la población infantil. Se caracteriza por presentar desequilibrios a nivel de impulsividad, actividad y atención.
Debido a la complejidad de la sintomatología es imprescindible realizar un diagnóstico preciso, donde se recojan los antecedentes familiares así como la dinámica de la misma, los niveles cognitivos y de aprendizaje, valoración de las funciones ejecutivas y lingüísticas para descartar la presencia de otras patologías como por ejemplo dislexia, trastornos de ansiedad, negativismo desafiante, retardos y trastornos del lenguaje, etc.
La pronta detección e intervención en este trastorno, así como la orientación a la familia y el centro escolar, a nivel conductual y el trabajo específico en las áreas deficitarias, favorecen una evolución positiva.Hiperact.