Quequesa infantil fisiològica

Disfemia-niño

Quequesa infantil fisiològica (català-castellano)

La quequesa fisiològica és una manifestació evolutiva que pot aparèixer entre els 3-4 anys de vida del nen, en relació al desenvolupament del llenguatge.
Consisteix en la repetició de sons, síl•labes i fins i tot paraules.
És degut al desnivell existent entre la ideació i les necessitats comunicatives del nen , respecte a l’organització sintàctica (oracions) i el lèxic (vocabulari) , encara no automatitzat en aquest període.
Per prevenir la fixació del quadre s’aconsella no corregir l’expressió, no “endevinar-li” les paraules , evitant desenvolupar consciència de parla incorrecta.
Cal mantenir un clima relaxat i de confiança.
També, consultar al logopeda si s’ observa tensió, tics musculars i si existeixen antecedents familiars.
En properes comunicacions, parlarem de la disfèmia o quequesa per tots coneguda.

___________________________________________________________________

Tartamudez infantil fisiológica

La tartamudez fisiológica es una manifestación evolutiva que puede aparecer entre los 3-4 años de vida del niño, en relación con el desarrollo del lenguaje.
Consiste en la repetición de sonidos, sílabas e inclusive palabras.
Es debido al desnivel existente entre la ideación y las necesidades comunicativas del niño, con respecto a la organización sintáctica (oraciones) y el léxico (vocabulario), todavía no automatizado en este período.
Para prevenir la fijación del cuadro se aconseja no corregir la expresión, no “adivinarle” las palabras, evitando que se desarrolle la consciencia de habla incorrecta.
Es necesario mantener un clima relajado y de confianza.
También, consultar al logopeda si se observa tensión, tics musculares y si existen antecedentes familiares.
En próximas comunicaciones, hablaremos de la disfemia o tartamudez tal como la conocemos.

Agudesa mental i fluïdesa verbal.

AGUDESA MENTAL I FLUÏDESA VERBAL

Per estimular l’agudesa mental, la coordinació dels pensaments, la fluïdesa verbal, el raonament analític – matemàtic i aprendre noves llengües, la essència de la flor del llimoner ( lemon) és una excel·lent ajuda.

Centra l’atenció, rebutjant les interferències d’altres estímuls.

El seu ús és molt pertinent en períodes d’exàmens i avaluacions.

En patologies, la utilitzem en la deficiència mental i en els  trastorns neurològics severs del llenguatge (afàsies).

Aporta vitalitat, dinamisme i força.

Per saber més: http://terapiasfloralesyenergeticas.blogspot.com

_________________________________________________________________________

AGUDEZA MENTAL Y FLUIDEZ VERBAL

Para estimular la agudeza mental, la coordinación de los pensamientos, la fluidez verbal, el razonamiento analítico – matemático y aprender nuevas lenguas, la esencia de la flor del limón (lemon) es una excelente ayuda.

Centra la atención, rechazando la interferencia de otros estímulos.

Su uso es muy pertinente en períodos de exámenes y evaluaciones.

En patologías, la usamos en déficit mental y en trastornos neurológicos del lenguaje (afasias).

Aporta vitalidad, dinamismo y fuerza.

Para saber más: http://terapiasfloralesyenergeticas.blogspot.com

IMG_0002 IMG_0001

La resiliència

La RESILIÈNCIA  és la capacitat que té una persona o un grup de persones per recuperar-se de l’adversitat i seguir projectant el futur. Sovint les circumstàncies difícils permeten desenvolupar recursos que estaven latents.

Des de la psicologia positiva, es considera que existeixen diferents circumstàncies que afavoreixen el desenvolupament de la resiliència com són l’educació, les relacions familiars i el context social. La resiliència està directament relacionada amb l’autoestima, per la qual cosa és important treballar-la amb els nens  a través de la comprensió, l’optimisme, l’afecte, la confiança i la maduració en un entorn amb limitis clars.

_______________________________________________________________________

La RESILIENCIA  es la capacidad que tiene una persona o grupo de persones para recuperarse de la adversidad y seguir proyectándose al futuro. A menudos las circunstancias difíciles permiten desarrollar recursos que estaban latentes.

Desde la psicología positiva, se considera que existen diferentes circunstancias que favorecen el desarrollo de la resiliencia como son la educación, las relaciones familiares y el contexto social. La resiliencia está directamente relacionada con la autoestima, por lo cual es importante trabajarla con los niños a través de la comprensión, el optimismo, el afecto, la confianza y la maduración en un entorno con límites claros.

Reslicencia2 Tierra-Flor

La veu: una eina essencial – La voz: una herramienta esencial

La veu és un instrument indispensable en la comunicació.  Moltes persones (mestres, venedors, locutors, periodistes…), fan servir la veu com a eina de treball.

S’aconsella tenir  una bona higiene vocal: no cridar, evitar ambients pol·lucionats, poca o gens ingesta d’alcohol i/o cafè i tenir una bona tècnica respiratòria i de projecció oral. 

Les disfonies mantingudes poden derivar en malformacions adquirides que afecten les cordes vocals, (nòduls, pòlips, …).   Aquestes afectacions, es resolen amb reeducació logopèdica i /o en ocasions, amb intervenció quirúrgica.

________________________________________________________________________

La voz es un instrumento indispensable en la comunicación. Muchas personas (maestros, vendedores, locutores, periodistas…) utilizan la voz como herramienta de trabajo.

Se aconseja mantener una buena higiene vocal: no gritar, evitar ambientes polucionados, poca o ninguna ingesta de alcohol y/o café y utilizar una buena técnica respiratoria y de proyección oral.

Las disfonías prolongadas, pueden derivar en malformaciones adquiridas que afectan a las cuerdas vocales, (nódulos, pólipos…).  Estas afectaciones, se resuelven con reeducación logopédica y en ocasiones, con intervención quirúrgica.

My beautiful picture My beautiful picture