A partir dels 12  anys: Vivències de l’adopció en el nen (4)

A partir de 12 anys, l’adolescent adoptat afegeix, a totes les preguntes existencials (qui sóc, d’on vinc, què puc esperar del futur, etc.) una d’específica: qui podria haver estat. Ha de “passar comptes” amb dues famílies, la que l’ha criat i la biològica, de qui té els trets físics però potser no en sap res… o res de bo.

Necessita més que mai el suport per construir, amb tots els elements què disposa, la seva identitat.

“L’adopció a l’escola – ADDIF (Associació en defensa del dret de la infància a la família)”


Adopción4

25e. ANIVERSARI DE LA CONVENCIÓ DELS DRETS DELS INFANTS.

Group Of Children Playing In Park La Convenció sobre els Drets de l’Infant (CDI) és el primer instrument internacional que reconeix els infants com a agents socials i com a titulars actius dels seus propis drets.

El text va ser aprovat per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989 i va entrar en vigor el 2 de setembre de 1990.

Els seus 54 articles recullen els drets econòmics, socials, culturals, civils i polítics de tots els nens i nenes. La seva aplicació és obligació dels governs, però també defineix les obligacions i responsabilitats d’altres agents com ara els pares, professors, professionals de la salut, investigadors i els mateixos infants.

Destaquem els més significatius, que en molts Estats, no sempre s’assoleixen.

Article 27

L’infant té dret a un nivell de vida adequat al seu desenvolupament físic, mental, espiritual, moral i social; els pares són els primers responsables, però si ells no poden l’Estat els ha d’ajudar, principalment pel que fa a la nutrició, el vestit i l’habitatge.

Article 31

L’infant té dret al descans, al lleure, al joc i a la participació en activitats culturals i artístiques.

Article 18

L’Estat ha d’assegurar el reconeixement del principi que el pare i la mare tenen responsabilitats comunes en l’educació i el desenvolupament de l’infant; són els primers responsables de l’infant i la seva preocupació fonamental ha de ser el seu desenvolupament òptim.

Article 33

L’infant té dret a ser protegit contra el consum il·lícit d’estupefaents i substàncies psicotròpiques, i contra la seva utilització en la producció i distribució d’aquestes substàncies.

Article 28

L’infant té dret a l’educació i l’Estat té l’obligació de proporcionar educació primària obligatòria gratuïta, de fer que l’ensenyament superior sigui accessible a tots, i de vetlla  perquè la disciplina escolar es fomenti en el respecte i la dignitat de l’Infant.

Article 23

Els infants disminuïts tenen dret a gaudir d’atencions específiques i d’una educació i una capacitació adequades a fi d’aconseguir la seva integració social i el seu màxim desenvolupament individual, tant cultural com espiritual.

Article 24

L’infant té dret al nivell més alt de salut i a l’accés als serveis mèdics; i l’Estat té

l’obligació d’assegurar les atencions primàries preventives, l’atenció sanitària per a les futures mares, la reducció de la mortalitat infantil, l’educació sanitària i l’abolició de les practiques tradicionals perjudicials per a la salut dels infants.

Vivències de l’adopció en el nen:de 7 a 12 anys (3)

Adopción5            De 7 a 12 anys: Vivències de l’adopció en el nen (3)

De 7a 12 anys, els nens adoptats identifiquen la relació biològica i familiar i entenen el significat de l’adopció. Poden sentir-se més o menys còmodes amb la seva diferència, segons els conjunt de les seves vivències. Són conscients del dolor que comporta el seu abandonament i és molt important parlar, donar missatges positius, acompanyar els sentiments i deixar que aflorin. L’infant pot arribar a pensar que ell va tenir la culpa del seu abandonament, que té poc valor…

Caldrà recordar-li la seva força, la seva valentia per seguir endavant, malgrat les seves difícils circumstàncies, i remarcar que el seu abandonament només és atribuïble als problemes dels adults i que els pares (mestres, els tiets…) l’estimen i l’estimaran sempre, el que no vol dir que no l’hagin de renyar quan es comporta malament, o no fa els deures.

“L’adopció a l’escola – ADDIF (Associació en defensa del dret de la infància a la família)”

El nen adoptat: fases evolutives en les noves relacions. (2)

Adopción2

De 0 a 6 anys: Vivències de l’adopció en el nen (2)

Segons l’edat o etapa evolutiva dels infants es viu l’adopció de manera diferent.

En la primera etapa de 0 a 6 anys, la seva història participa del mateix realisme màgic que els contes i fabulacions de tota mena; l’important és que es familiaritzi amb la terminologia de la família i de l’adopció sense connotacions negatives, que incorpori idees i expressions com “estar a la panxa d’una dona, la teva “mare biològica”, que no et va poder fer de mama”, així com els termes “mare adoptiva”, “orfenat”, “fill biològic / adoptiu”, etc.

“L’adopció a l’escola – ADDIF (Associació en defensa del dret de la infància a la família)”