La veu: una eina essencial – La voz: una herramienta esencial

La veu és un instrument indispensable en la comunicació.  Moltes persones (mestres, venedors, locutors, periodistes…), fan servir la veu com a eina de treball.

S’aconsella tenir  una bona higiene vocal: no cridar, evitar ambients pol·lucionats, poca o gens ingesta d’alcohol i/o cafè i tenir una bona tècnica respiratòria i de projecció oral. 

Les disfonies mantingudes poden derivar en malformacions adquirides que afecten les cordes vocals, (nòduls, pòlips, …).   Aquestes afectacions, es resolen amb reeducació logopèdica i /o en ocasions, amb intervenció quirúrgica.

________________________________________________________________________

La voz es un instrumento indispensable en la comunicación. Muchas personas (maestros, vendedores, locutores, periodistas…) utilizan la voz como herramienta de trabajo.

Se aconseja mantener una buena higiene vocal: no gritar, evitar ambientes polucionados, poca o ninguna ingesta de alcohol y/o café y utilizar una buena técnica respiratoria y de proyección oral.

Las disfonías prolongadas, pueden derivar en malformaciones adquiridas que afectan a las cuerdas vocales, (nódulos, pólipos…).  Estas afectaciones, se resuelven con reeducación logopédica y en ocasiones, con intervención quirúrgica.

My beautiful picture My beautiful picture