Estimulació primerenca en varies llengües

madre y niña leyendo

Cada vegada és més freqüent que els nens en l’edat de l’inici del llenguatge siguin exposats a dues ó més llengües. En tal cas aconsellem als adults pròxims que utilitzin un codi estable i que sempre es dirigeixin al nen en aquesta llengua, (sense barrejar) i així es convertirà en el model de referència.   Aquesta estimulació s’ha d’efectuar des del naixement (inclús abans), ja que l’orella capta en forma primerenca les diferències dels sons (fonologia).

________________________________________________________________________

Cada vez es más frecuente que los niños en edad del inicio del lenguaje, sean expuestos a dos o más lenguas. En tal caso, aconsejamos que los adultos próximos utilicen un código estable y que siempre se dirijan al niño en esa lengua, (sin mezclar) y así se convertirá en el modelo de referencia.   Esta estimulación se ha de efectuar desde el nacimiento (incluso antes),  ya que el oído capta en forma temprana las diferencias de los sonidos (fonología).